@ 2010.11.17 , 15:02

Geek: 苹果破坏之美

[-]

今早有《烧烤手机》,还嫌不过瘾的过来看看 Paul Fairchild 拍摄的全系列苹果产品的破坏之美。包含各种枪伤、火烧以及肢解,果粉慎入。

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

[-]

#小广告:煎蛋微博,同步发送新鲜事 http://t.sina.com.cn/diggdigest

支付宝打赏 [x]
您的大名: 打赏金额:
赞一个 (1)